Polityka prywatności aplikacji Paczkomaty InPost

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Aplikacji (zwanych dalej  „Korzystającymi”) udostępnionych przez Administratora Procesorowi.

 2. „Aplikacja” Paczkomaty InPost jest to program stworzony do poprawy funkcjonalności sklepów internetowych, której głównym założeniem jest możliwość dokonania przez Korzystającego wyboru paczkomatu, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania lub najbliżej innego wskazanego przez Korzystającego miejsca, które umożliwi Korzystającemu odbiór zamówionego towaru.

 3. Polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny
 4. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwanego dalej „RODO”) jest każdorazowo właściciel sklepu internetowego, który zainstalował niniejszą aplikację, zwany dalej „Administratorem”.

 5. Procesorem danych osobowych jest twórca aplikacji, Patryk Jakubik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK JAKUBIK z siedzibą w Zielonce, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7H lok. 4, 05-220 Zielonka, NIP: 867-224-50-25, e-mail: support@talecommerce.com, wpisany do CEIDG, zwany dalej „Procesorem”;

 6. Dane osobowe Korzystających, przekazane przez Administratora, Procesorowi są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., , poz. 123, z późn. zm.). 

 7. Administrator przekazuje Procesorowi do przetwarzania dane (zwane dalej „Danymi”), w stosunku do których pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy zawartej między Korzystającym a Administratorem i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.

 9. Procesor dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Procesora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Cele przetwarzania danych osobowych wskazane są w umowie zawartej pomiędzy Administratorem a Korzystającym, której przedmiotem jest sprzedaż przez Administratora na rzecz Korzystającego towarów za pośrednictwem aplikacji. Procesor oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

 10. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Procesora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Aplikacji.

 11. Administrator, który korzysta z Usług udostępnionych w ramach Aplikacji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Korzystających zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się podczas instalowania Aplikacji).

 12. Wszystkie zbierane przez Procesora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 13. Procesor na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Korzystającego może być również powierzony innym podmiotom, tj., Podprocesorom. Dostęp do danych osobowych Korzystającego jest udzielany podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Procesor pozyskuje informacje o Korzystających poprzez udostępnienie danych przez Administratora, za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Procesor informuje, że w związku z funkcjonalnością Aplikacji, Korzystający jest zobowiązany do podania określonych danych, takich jak: kraj, kod pocztowy, województwo/powiat/gmina/miasto miejsca zamieszkania, imię i nazwisko, nazwa klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia i wykorzystania funkcjonalności Aplikacji.

 4. Procesor może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Korzystającym, przesłania wiadomości czy związanych ze zmianą miejsca odbioru towaru z paczkomatu.

 5. Procesor przetwarza dane osobowe Korzystających niezbędne do prawidłowej realizacji funkcjonalności aplikacji i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Aplikacji danych w następujących celach:

  1. realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,
  2. zapewnienia pełnej obsługi Korzystającego, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

  3. w celu statystycznym, w zakresie nie przetwarzającym danych Korzystających
 6. Procesor jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych w Aplikacji danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

 7. Procesor jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Korzystających, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Aplikacji.

 8. Procesor zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Korzystających:

  1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  2. imię i nazwisko,
  3. nazwę firmy (w przypadku Korzystających nie będących konsumentami),
  4. miejsca zamieszkania/miejsce dostawy (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miasto, współrzędne geograficzne),

  5. numer telefonu,
  6. informację o produktach zamówionych przez Korzystającego,
  7. informację o wartości zamówionych produktów, w tym udzielonych rabatach,
 9. Procesor oświadcza, iż podanie danych przez Korzystającego, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne

§ 3 Wsparcia Administratora

 1. Uwzględniając charakter przetwarzania Procesor zapewni wsparcie Administratorowi (zwane dalej „Wsparciem”), tj.:

  • w miarę możliwości pomoże Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą (Korzystającego), w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze;

  • pomoże Administratorowi wywiązać się z ciążących na Administratorze obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych mu informacji.

 2. Procesor zobowiązany jest do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji („Audyt”) i przyczynienia się do nich.

 3. W przypadku, gdy wydane przez Administratora polecenia w ocenie Procesora stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Procesor niezwłocznie poinformuje o tym Administratora.

 4. Procesor może odmówić przekazania Administratorowi informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Procesora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Administratora), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione Administratorowi (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Procesora, po uprzednim zawarciu przez Administratora i wszystkie osoby, którymi Administrator się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.

 5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Procesora przez Administratora o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu po stronie Administratora. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania Audytu oraz jego zakres.

 6. W przypadku, gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec Administratora w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych przez Procesora – łączny czas trwania prowadzonych przez Administratora Audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.

 7. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez Administratora i wszystkie osoby, którymi Administrator się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z Audytem. Audyty przeprowadzane są na koszt Administratora. Koszty sprawowania Wsparcia oraz nadzoru nad Procesorem przez Administratora obciążają wyłącznie Administratora. Za koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Procesora w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy Administratorowi. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Procesora – Administrator niezwłocznie zwróci je Procesorowi.

 8. Procesor współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

 9. Jeśli z przepisów prawa lub niniejszej Umowy nie wynika inny termin – wszelkie informacje udzielane przez Procesora Administratorowi, a także wykonywane przez niego czynności wykonywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.

 10. Postanowienia niniejszego paragrafu w stosunku do działań Administratora względem Podprocesorów, stosuje się odpowiednio.

§ 4 Podpowierzenie Danych

 1. Procesor może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (zwanych dalej „Podprocesorami”), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą Administratora.

 2. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki prywatności. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Polityki prywatności i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio. Szczegółowe dane podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 mogą zostać udostępnione Administratorowi na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Procesor może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności.

 3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprocesorom niewskazanym w Załączniku nr 1 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu Administratorowi – w celu umożliwienia mu sprzeciwu, dokonanego nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem podpowierzenia. Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.

 4. W przypadku braku sprzeciwu Administratora przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podprocesora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Procesor nie może powierzyć danych Podprocesorowi, którego sprzeciw dotyczy.

 5. Procesor nałoży na każdego z Podprocesorów, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych jak wynikające z regulaminu, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

§ 5 Prawa i obowiązki 

 1. Procesor ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Korzystających organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Procesor nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Korzystających podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

  • Procesor zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych aplikacji.

 3. Administrator ma w każdym czasie prawo dostępu do danych osobowych Korzystających, a gromadzonych przez Procesora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Korzystającego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Korzystający taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

 4. Korzystający poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzu dostępnym na stronie internetowej Administratora bądź aplikacji Administratora wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług za pomocą Aplikacji.

 5. Korzystający, którzy zarejestrowali się w systemie Administratora (w prowadzonym przez niego sklepie) mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Korzystający zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w systemie są poprawne.

 6. W celu realizacji swoich praw Korzystający może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Procesora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności aplikacji.

§ 6 Usunięcie Danych

 1. Procesor usuwa wszelkie Dane powierzone mu przez Administratora niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od:

  1. usunięcia aplikacji przez Administratora
  2. gdy nie będzie już wymagana świadczenie objęte zakresem aplikacji, do którego odnoszą się dane Korzystających

  3. otrzymania żądania usunięcia danych od Administratora lub Korzystającego.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej https://www.talecommerce.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci-aplikacji-paczkomaty, wraz ze stosownym komunikatem.

 2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej https://www.talecommerce.pl/ oraz wysłanie takiej informacji e-mailem. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Aplikacji prosimy o kontakt na podany przez Procesora adres poczty elektronicznej.